Srpski jezik

Tvorba reči III

1. Kako se naziva nastavak -ti u reči ''uraditi'' ?

2. Pronađi infikse u sledećim primerima?

3. Kako glasi gramatička osnova u reči ''gradovi'' ?

4. Nesamostalne, vezane morfeme su:

5. Šta znači frazeologizam ''raditi ispod žita'' ?

6. Koje od sledećih reči pripadaju terminima?

7. Kako je nastala reč ''dovratak'' ?

8. Kojom tvorbom su nastale reči ''listić, kućica, cvetić, gradić'' ?

9. Pronađi infikse u sledećim primerima?

10. Kako glasi gramatička osnova u reči ''gradovi'' ?

11. Nesamostalne, vezane morfeme su:

12. Šta znači frazeologizam ''raditi ispod žita'' ?

13. Koje od sledećih reči pripadaju terminima?

14. U reči ''bezbrižan'' izdvoj prefiks.

15. U reči ''bezbrižan'' izdvoj sufiks.