Srpski jezik

Tvorba reči II

1. Kako se nazivaju sve morfeme pomoću kojih se grade nove reči?

2. Šta sve spada u afikse?

3. Kako glasi tvorbena osnova reči ''kuća'' ?

4. Od koliko se najmanje morfema može sastojati jedna reč?

5. U reči ''uraditi'' pronađi sufiks.

6. U reči ''gradovi'' pronađi infiks.

7. Koji sve tipovi tvorbe reči postoje?

8. Iz kog jezika potiču reči koje nazivamo ''romanizmima'' ?

9. Iz kog jezika potiču reči ''boja, čamac, džezva'' ?

10. Reč ''sagraditi'' nastala je kojim tipom tvorbe?

11. Kako glasi sufiks reči "dolazak"?

12. Koliko morfema ima u reči "juče"?

13. Koliko ima vezanih morfema u reči "skupiti"?

14. Reč "pčelarstvo" je po načinu tvorbe:

15. Kako glasi nastavak za oblik u reči "pevaš"?