Srpski jezik

Tvorba reči I

1. Kako se nazivaju sve morfeme pomoću kojih se grade nove reči?

2. Šta sve spada u afikse?

3. Kako glasi tvorbena osnova reči ''kuća'' ?

4. Kako je nastala reč ''preslišati'' ?

5. Kako se nazivaju reči koje se koriste u određenim strukama i naukama?

6. Kojom tvorbom reči je nastala reč ''Beograd'' ?

7. Iz kog jezika su u srpski jezik došle reči ''zapeta, usled, sputnjik'' ?

8. Kako se naziva sufiks u reči ''uvoz''?

9. Kako glasi prefiks u reči ''pospremiti'' ?

10. Kako se jednom reči nazivaju morfeme koje predstavljaju dodatke rečima i učestvuju u tvorbi reči?

11. Sufiks u reči "brkajlija" glasi:

12. Korenska morfema reči "ciglana" glasi:

13. Reč "skupiti" nastala je:

14. Prefiks u reči "ishraniti" zapravo glasi:

15. Od koje vrste reči je nastao glagol "bućnuti"?