Srpski jezik

Kombinovani test VII

1. Koji su zvučni glasovi u reči HLAD?

2. Reč PREISPITATI podeli na slogove.

3. Koja je glasovna alternacija (promena) izvršena u reči ENGLESKI?

4. U kojoj od sledećih reči je glas R slogotvorno?

5. "Krenuli su put škole". Reč PUT ovde je upotrebljena kao:

6. Imenica KOLA je:

7. Glagol PROGUNĐATI je:

8. Kog je glagolskog roda glagol VOLETI?

9. Komparacija prideva BESAN glasi:

10. Kog je roda i vida pridev NESTRPLJIV u rečenici "Bio je nestrpljiv.".

11. U rečenici "Mrgud je slegnuo ramenima." reč RAMENIMA je u:

12. Kako glasi glagolski prilog prošli glagola BITI?

13. Kako glasi glagolski pridev trpni glagola RODITI?

14. Kako glasi glagolski prilog sadašnji glagola UPOZNATI?

15. U kom je glagolskom obliku reč STAJAHU?