Srpski jezik

Kombinovani test I

1. U srpskom jeziku vokali su:

2. Koja glasovna promena je izvršena u reči ''prošnja'' ?

3. U srpskom jeziku meki suglasnici su:

4. Koje godine Vuk Karadžić uvodi glas ''h'' ?

5. Koje godine počinje ''slovenska misija'' Ćirila i Metodija?

6. Šta proučava morfologija?

7. Koji padež se uvek upotrebljava sa predlogom?

8. Koji brojevi su promenljivi u srpskom jeziku?

9. Kojoj vrsti pripada zamenica ''ko, šta?'' ?

10. Potencijal je:

11. Glavna reč u sintagmi "nekoliko godina" glasi:

12. Kako se naziva vrsta sintagme iz prethodnog pitanja?

13. Po sferi upotrebe reči "hipotalamus, membrana, anatomija" spadaju u:

14. Reč "pevajući" u rečenici "Pevajući je išao na ispit." ima sintaksičku funkciju:

15. U rečenici "Imao je sedam ispita u jednom semestru." subjekat glasi: