Srpski jezik

Gramatika srpskog jezika

Predikat

Predikat je glavni konstituent rečenice koji označava određenu situaciju, a koja se pripisuju nosiocu situacije, odnosno subjektu. Pročitaj više

Subjekat

Subjekat je nosilac situacije koja mu se pripisuje predikatom. Subjekat najčešće označava vršioca radnje označene predikatom. Subjekat može biti gramatički i logički. Pročitaj više

Objekat

Objekat označava predmet radnje, on je obuhvaćen radnjom, odnosno na njemu se vrši radnja koja je iskazana predikatom. Objekat može biti pravi i nepravi. Pročitaj više

Apozicija i apozitiv

Apozicija označava isto ono što i subjekat koji ta apozicija bliže određuje. Apozicija se slaže, kongruira, sa imenicom uz koju stoji. Pročitaj više