Srpski jezik

Gramatika srpskog jezika

Fonetika

Fonetika je deo nauke o jeziku koja proučava glasove i njihove promene. U srpskom jeziku postoji 30 glasova. Svakom glasu odgovara jedno slove azbuke. Svi glasovi u srpskom jeziku dele se u tri grupe: 1) Vokali (samoglasnici): a, e, i, o, u 2) Sonanti (glasnici): v, j, l, lj, m, n, nj, r 3) Konsonanti (suglasnici): svi ostali glasovi. Pročitaj više

Prelazak L u O

Kada se glas L našao na kraju sloga ili na kraju reči zamenio se sa glasom O. Primeri: sol< soo(dolazi do sažimanja)> so stol< stoo> sto sokol< sokoo> soko Pročitaj više

Gubljenje suglasnika

Kada se dva ista glasa u okviru jedne reči nađu jedan do drugog, jedan se gubi, odnosno uprošćava se suglasnički skup radi lakšeg izgovora te reči.Primeri: Rus+ski> russki> ruski bez+zvučni> bezzvučni> bezvučni Pročitaj više