Srpski jezik

Dopunski predikativ

Dopunski predikativ označava imeničku ili pridevsku jedinicu koja se javlja uz semikopulativne glagole, tj. uz neprelazne ili prelazne nepravilne kopulativne glagole u kongruentnom ličnom glagolskom obliku.

Semikopulativni glagoli su: postati, postajati, zvati se, nazivati se, prozvati se, zvati, nazvati, nazivati, smatrati, proglasiti, proglašavati, izabrati, postaviti, priznati, imenovati.
On je postao zaboravan.
Smatraju ga dobrim profesorom.
Smatraju ga za dobrog profesora.
Proglasili su ga za predsednika.
Moj brat se zove Marko.
Sestra ga je prozvala Bata. 

Dopunski predikativ uz neprelazne semikopulativne glagole

Dopunski predikativ uz neprelazne glagole javlja se:
1) u nominativu ili instrumentalu uz glagole: postati, postojati, zvati se, nazivati se, prozvati se
Zvali su ga Bata. Prozvali su je Cecom.
2) u konstrukciji za+akuzativ ili u instrumentalu uz glagol proglasiti
Proglasili su ga za predsednika. Proglasili su ga predsednikom

Dopunski predikativ uz prelazne semikopulativne glagole

Dopunski predikativ uz prelazne glagole javlja se:
1) u nominativu ili instrumentalu uz glagole zvati, prozvati, nazvati, nazivati
Nazivaju ga kukavicom.
2) u konstrukciji za+akuzativ ili u instrumentalu uz glagole smatrati, proglasiti, proglašavati, izabrati, priznati, postaviti, imenovati
Imenovali su ga za šefa odseka

Rečenični konstituenti